Bát môn kim tỏa trận

      31

=====Bát Môn Kim tỏa Trận===== _________________________________________________ Trận chén môn Kim tỏa của Nam-dương tiên sinh...

Bạn đang xem: Bát môn kim tỏa trận


*

=====Bát Môn Kim tỏa Trận=====

_________________________________________________

Trận chén bát môn Kim lan của Nam-dương tiên sinh đời Hậu Hán bắt chước số bát mônbát quáimà đưa ra là phép nhưng Khổng-minh vẫn thường dùng, bên cạnh đó cái khóa, phép khôn xiết khít khao, vì thế Khổng-minh hotline là Kim tỏa.

1. Trận đầu số quân một nửa chỉ có 5.000 fan mà đại tướng trước lĩnh 1.000 bày trận tử vi ngũ hành để cầm cố then máy, chỉ với 4.000 người, chia thành 20 đội, từng đội để một tỳ tướng thống trị 200 người, có những hiệu Phong, Vân, Xà, Điểu, Hưu, Sinh, Thương, Đỗ, Cảnh, Tử, Kinh, Khai, Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài. Phép trận, đại tướng đứng giữa đánh một giờ đồng hồ chiêng ba tiếng trống thì đội Vân tiến từ mặt tả đứng ngang ở ngoài đại tướng, mặt hữu thì nhóm Phong cũng tiến từ mặt hữu đứng ngang ở ko kể đại tướng, thành Vân Phong đối nhau để triển khai nhãn trận (mắt trận). Đã tất cả mắt thì bốn đưa ra thể thuộc trăm khúc xương hồ hết theo đấy làm hiệu lệnh. Cho nên vì thế đại tướng lại tiến công một tiếng chiêng ba tiếng trống thì bên tả không tính đội Vân là nhóm Kinh đứng nối theo, quanh đó đội ghê là đội Khai đứng nối theo, bên cạnh đội Khai là nhóm Hưu đứng nối theo, bên cạnh đội Hưu là nhóm Sinh đứng nối theo, quanh đó đội Sinh là team Chấn đứng nối theo, không tính đội Chấn là team Cấn đứng nối theo, kế bên đội Cấn là team Khảm đứng nối theo, bên cạnh đội cẩn là team Càn đứng nối theo, để gia công vây cánh trận tả; bên hữu thì ko kể đội Phong là team Tốn đứng nối theo, không tính đội Tốn là team Ly đứng nối theo. Kế bên đội Ly là team Khôn đứng nối theo, ngoại trừ đội Khôn là team Đoài đứng nối theo, ngoài đội Đoài là đội Tử đứng nối theo, không tính đội Tử là đội Cảnh đứng nối theo, không tính đội Cảnh là team Đỗ đứng nối theo, kế bên đội Đỗ là team Thương đứng nối theo, để triển khai vây cánh trận hữu. Đã tất cả mắt cùng bạn bè thì sao không có tai? vì vậy đại tướng tá lại tấn công một giờ đồng hồ trống thì bên tả đội Xà tiến nhanh đứng ở phía bên ngoài đội Càn để gia công tai bên tả, mặt hữu thì team Điểu tiến lên đứng ở bên ngoài đội Thương để triển khai tai mặt hữu. Như thế là thành trận chén bát môn đệ nhất phát triển thành ngang dài. Đó là trận đệ duy nhất biến. Ví như giặc tiến công vào team Xà mặt tả thì rước đội Xà làm chính, nhóm Vân làm kỳ, các đội Càn, Khảm, Cấn, Chấn làm tả chi, những đội Sinh, Hưu, Khai, Kinh có tác dụng tả dực để cứu. Trường hợp giặc đánh vào team Điểu mặt hữu thì lấy đội Điểu làm cho chính, team Phong làm kỳ, những đội Thương, Đỗ, Cảnh, Tử làm hữu chi, những đội Tốn, Ly, Khôn, Đoài làm hữu dực để cứu. Còn như đại tướng mạo thì sống giữa yêu cầu bị giặc tiến công trước, thì nhóm Vân đội Phong làm cho chính, team Xà đội Điểu làm kỳ, các đội Kinh, Khai, Hưu, Tử, Càn, Khảm, Cấn, Chấn có tác dụng tả chi, những đội Tốn, Ly, Khôn, Đoài, Tử, Cảnh, Đỗ, Thương có tác dụng hữu dực, để cùng cứu ứng nhau. Nạm là biến chính làm kỳ, trở nên kỳ có tác dụng chính, lấy trước làm cho sau, lấy sau có tác dụng trước, làm phép thay đổi trận mầu nhiệm. Vì vậy Binh pháp nói rằng “Trận như con rắn Thường-sơn, tiến công đầu thì đuôi cứu, tiến công đuôi thì đầu cứu, tấn công giữa thì đầu đuôi cùng cứu”. Những phép biến sau hầu hết theo đấy cơ mà liệu tính.

*


10 cuộc chiến làm biến hóa lịch sử trái đất (phần 3)*Lưu ý bài dài* tiếp theo sau phần 1 cùng phần 2 , phần này ngoài 2 cuộc chiến cuối cùng có ảnh hưởng tác động làm biến đổi lịch sử nhân loại thì...

Xem thêm: Bộ Bàn Phím Chuột Chơi Game : Fulhen, Razer, Logitech, Mua Online Bàn Phím Chơi Game Giá Cực Tốt

greenlines.com.vn

2. Đến như tái biến đổi thì đại tướng nghỉ ngơi giữa, tiến công một giờ chiêng cha tiếng trống, tiến lên ở trên trận, bày trận năm giới để gắng then máy. Hoàn thành rồi, tấn công một giờ đồng hồ chiêng cha tiếng trống thì bên tả đội Xà tiến trước lên đứng vào góc bên hữu trận, còn các đội khác cũng theo trang bị tự như trận trên nhưng mà tiến nối lên, thì đội Vân lại ngơi nghỉ vào góc mặt tả dưới trận. Thế là Thái rất nhất động mà lại sinh dương. Đại tướng lại đánh một giờ chiêng ba tiếng trống, thì bên hữu đội Điểu phát lên trước đứng vào góc mặt hữu bên trên trận, mà những đội khác cũng theo máy tự nhưng tiến theo nối lên, thì nhóm Phong lại ở góc cạnh bên hữu bên dưới trận. Cụ là Thái rất tái động nhưng mà sinh âm. Còn phép ứng tiếp đánh đâm cũng tương tự như trận trước. Cầm cố là trận bát môn kim lan nhất trở thành vi nhị. Đấy là trận đệ nhị biến.

*


Mối quan hệ giới tính giữa Đức cùng Pháp: Từ đồng đội một nhà cho đến mối thù nghìn nămNgày nay, Đức với Pháp là nhì quốc gia hòa bình với nhau, chúng ta có ngôn từ và văn hóa khác nhau. Tuy nhiên, vào mức 1200 năm trước,...greenlines.com.vn

3. Nếu còn muốn biến làm trận thứ cha thì đại tướng tấn công một tiếng chiêng cha tiếng trống, tiến lên bảy trận ngũ hành, từng hành số binh 200 trở xuống. Xong rồi, lại đánh tía tiếng chiêng thì bên tả tư đội Sinh, Hưu, Khai, gớm lui xuống đứng chắn ngang sau trận, mà tư đội Càn, Khảm, Cấn, Chấn lui đứng về bên tả trận, bên hữu bốn đội Tử, Cảnh, Đỗ, Thương phát triển đứng ngang sinh sống trước trận, tư đội Đoài, Thiên, Ly, Tốn thì tiến đứng về bèn hữu trận, còn bốn đội Phong, Vân, Xà, Điểu thì vẫn đóng yên ở bốn góc trận như trước. Phép tiến lui tấn công đâm cũng như trước. Vậy là thành lưỡng nghi sinh tứ tượng. Đấy là trận đệ tam biến.

*
4. Nếu muốn biến nữa thì đại tướng đánh một tiếng trống, hai team Hưu, Sinh ngơi nghỉ sau trận mặt tả đi chéo cánh lên đứng ngang vào bao gồm nam trước trận, hai nhóm Đỗ, mến đi chéo cánh lên đứng vào góc bên trên đông-nam, hai team Cấn, Chấn đứng thẳng vào chủ yếu đông mặt tả trận, hai nhóm Kinh, Khai làm việc sau trên mặt hữu đi chéo lên đứng vào góc bên dưới tây-bắc, hai đội Ly, Tốn lui xuống ngang vào chủ yếu bắc sau trận, cơ mà hai nhóm Cảnh, Tử ngơi nghỉ trước trận thì đi chéo cánh lên đứng vào góc tây-nam, hai đội Khôn, Đoài đứng vào thiết yếu tây bên hữu trận. Chấm dứt rồi, đại tướng lại tiến công một giờ đồng hồ chiêng thì nhóm Vân ở góc dưới bên tả đi lên đứng xen vào quãng giữa hai nhóm Sinh, Hưu, mà đội Xà thì đứng xen quang thân hai nhóm Càn, Khảm, đội Phong ở góc cạnh dưới mặt hữu đi lên đứng xen vào quãng giữa hai team Kinh, Khai, mà lại đội Điểu thì đứng xen vào quãng thân hai nhóm Cảnh, Tử ở góc trên. Ráng là thành trận chén bát môn Kim tỏa đệ tứ biến

*

Người vn thế kỷ XIX qua lăng kính một sử gia Nhật BảnTình cờ mình hiểu được bài này, thấy khá hay và không thích nó chìm nghỉm như nhiều bài bác khác cần bê qua đây. Sau đây cho dễ dàng tìm => không...greenlines.com.vn