Một Vật Rơi Từ Độ Cao 45M Xuống Đất

      17
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Một vật rơi từ độ cao 45m xuống đất.Lấy g=10m/s2.Tính

a)Quãng đường vật rơi sau 2s.

Bạn đang xem: Một vật rơi từ độ cao 45m xuống đất

b)Thời gian vật rơi xuống tới đất.

c)Vận tốc của vật lúc chạm đất


*

Một vật rơi từ độ cao 45m xuống đất.Lấy g=10m/s2.Tính

a)Quãng đường vật rơi sau 2s.

b)Thời gian vật rơi xuống tới đất.

c)Vận tốc của vật lúc chạm đất

Giải :

Quãng đường vật rơi sau 2s là :

S=1/2.10.22=20m

Thời gian vật rơi xuống đất là :

45=1/2.10.t2

=> t2.5=45

=>t2=9

=>t=3s

Vận tốc của vật lúc chạm đất là :

v=10.3=30m/s


*

Quãng đườn vật rơi sau 2s là S=1/2.10.22=20m

Thời gian vật rơi xuống đất là 45=1/2.10.t2

=>t=3s

Vận tốc của vật lúc chạm đất là v=10.3=30m/s


1 vật rơi tự do từ độ cao 45m xuống đất.Lấy g=10m/s^2.Tìm;

a,Thời gian rơi,vận tốc vật lúc chạm đất

b,quãng đường vật rơi được sau 2s

c,quãng đường vật rơi được trong 2s cuối cùng

giúp em vs em cần gấp chiều nay lúc 5h30


Chọn gốc tọa độ tại mặt đất, chiều dương hướng xuống.

Ta có: (y=y_0+v_y0t+dfrac12a_yt^2)

(Leftrightarrow y=-45+dfrac12.10t^2) (Leftrightarrow y=5t^2-45)

Ta có khi vật chạm đất: y=0 (Leftrightarrow45=5t^2)

Thời gian vật rơi là: (t=sqrtdfrac455=3left(s ight))

Vận tốc lúc chạm đất là: v=gt=10.3=30(m/s)

b, Vị trí của vật rơi được sau 2s là:

(Leftrightarrow y=left|5t^2-45 ight|=left|5.4-45 ight|=25left(m ight))

Quãng đường vật rơi được sau 2s là: 45-25=20(m)

c, Vị trí của vật rơi được trong 1s đầu là:

(Leftrightarrow y=left|5t^2-45 ight|=left|5.1-45 ight|=40left(m ight))

Quãng đường vật rơi được trong 1s đầu là: 45-40=5(m)

Vậy quãng đường vật rơi được trong 2s cuối cùng là: 45-5=40 (m)

Bạn tham khảo nha, không hiểu chỗ nào cứ hỏi mình 


Đúng 1
Bình luận (0)
Lớp 10 Vật lý
1
0
Gửi Hủy

Ta có v = gt = 10.8 = 80m/s

b; Trong 2s đầu tiên vật đi được quãng đường h 1 = 1 2 .10.2 2 = 20 m

Quãng đường vật đi trong 6s đầu: h 2 = 1 2 .10.6 2 = 180 m

Quãng đường đi trong 2s cuối cùng: S ’ = S – S 1 = 320 – 180 = 160 m


Đúng 1

Bình luận (0)

Một vật được thả rơi rự do từ A có độ cao 45m xuống đất, lấy gia tốc rơi tự do g=10m/s2

a.Tính thời gian rơi và vận tốc rơi của vật lúc chạm đất

b.Cùng ở thời điểm thả rơi vật A, vật thứ 2 được ném từ điểm B lên cao trên đường thằng đứng qua A với vận tốc ban đầu 10m/s và cách A 15m về phía dưới. Xác định thời điểm và vị trí hai vật gặp nhau 


Lớp 10 Vật lý Bài 4. Sự rơi tự do
1
0
Gửi Hủy

a. (t=sqrtdfrac2hg=sqrtdfrac2cdot4510=3left(s ight))

(v=sqrt2gh=sqrt2cdot10cdot45=30left(m/s ight))


Đúng 1

Bình luận (0)

Thả rơi tự do một vật khối lượng 2kg từ độ cao 180m xuống mặt đất, Lấy g=10m/s2.a/ Tính thời gian vật rơi hết độ cao đó.b/ Tính vận tốc của vật khi vừa chạm đấtc/ Tính quãng đường vật rơi được trong giây cuối cùng.

Xem thêm: So That Là Gì? Cấu Trúc So That Để Mà So That Là Gì


Lớp 10 Vật lý Bài 4. Sự rơi tự do
1
2
Gửi Hủy

a/ (t=sqrtdfrac2hg=6left(s ight))

b/ (v=sqrt2gh=60left(mackslash s^2 ight))

c/ (s_t-1=dfrac12gleft(t-1 ight)^2=125left(m ight))

(s_cuoi=s-s_t-1=55left(m ight))


Đúng 1

Bình luận (0)

a; Tính thời gian để vật rơi đến đất.

b; Tính vận tốc lúc vừa chạm đất


Lớp 10 Vật lý
1
0
Gửi Hủy
Đúng 0

Bình luận (0)

Một vật nặng rơi từ độ cao 45m xuống đất.Lấy g=10m/s2

A) tính thời gian rơi

B) xác định vận tốc của vật khi chạm đất

C) tính quãng đường rơi trong 1giây cuối, trong 2 giây cuối và giây thứ 2


Lớp 10 Vật lý Bài 4. Sự rơi tự do
1
0
Gửi Hủy

Thời gian vật rơi xuống đất là :

45=1/2.10.t2

=> t2.5=45

=>t2=9

=>t=3s

Vận tốc của vật lúc chạm đất là :

v=10.3=30m/s


Đúng 0

Bình luận (0)

1 ) Một vật rơi tự do từ độ cao 20m xuống đất, g=10m/s2.

a. Tính vận tốc chạm đất và thời gian rơi.

b. Sau bao lâu kể từ lúc bắt đầu rơi vật đạt vận tốc 10m/s.


Lớp 10 Vật lý Bài 4. Sự rơi tự do
1
0
Gửi Hủy

Thời gian vật rơi: (S=dfrac12gt^2Rightarrow t=sqrtdfrac2Sg=sqrtdfrac2cdot2010=2s)

Vận tốc vật lúc chạm đất:

(v=gcdot t=10cdot2=20)m/s

Để vật đạt vận tốc 10m/s cần một thời gian:

(v"=gcdot t"Rightarrow t"=dfracv"g=dfrac1010=1s)


Đúng 1

Bình luận (0)

Một vật được thả rơi tự do từ độ cao 45m xuống đất. Lấy g=10m/sᒾa. Tính thời gian từ khi vật bắt đầu rơi cho đến khi vật chạm đất.b. Tính vận tốc của vật ngay khi chạm đất.


Lớp 10 Vật lý Bài 3. Chuyển động thẳng biến đổi đều
1
0
Gửi Hủy

a/ (t=sqrtdfrac2hg=3left(s ight))

(v=gt=10.3=30left(mackslash s ight))

 


Đúng 1

Bình luận (0)

 g = 10m/ s 2

b.Tính thời gian vật rơi 20m đầu tiên và thời gian vật rơi 10m cuối cùng trước khi chạm đất.


Lớp 10 Vật lý
1
0
Gửi Hủy
Đúng 0

Bình luận (0)
olm.vn hoặc hdtho
greenlines.com.vn